خبرخوان
دوره توانمند سازی سرگروه ها (خواهران 3 روزه جنوب استان) دوره توانمند سازی سرگروه ها (خواهران 3 روزه جنوب استان)

دوره توانمند سازی سرگروه ها (خواهران 3 روزه جنوب استان)

اعزام 9 نفر از سرگروه های صالحین سپاه شهرستان بوکان روز یکشنبه مورخه 96/06/12 جهت شرکت در دوره توانمند سازی سرگروه های خواهران 3 روزه جنوب استان به آموزشگاه شهداء مهاباد....

دوره توانمندسازی سرگروه ها (برادران 3 روزه جنوب استان) دوره توانمند سازی سرگروه ها (برادران 3 روزه جنوب استان)

دوره توانمندسازی سرگروه ها (برادران 3 روزه جنوب استان)

اعزام 23 نفر از سرگروه های صالحین سپاه شهرستان بوکان روز شنبه مورخه 96/06/04جهت شرکت در دوره توانمند سازی سرگروه های برادران 3 روزه جنوب استان به آموزشگاه شهداء مهاباد. ...

اردوی تربیتی حلقه های متربیان نوع الف حوزه مقاومت بسیج شهید صفرزاده سپاه شهرستان بوکان. اردوی تربیتی حلقه های متربیان نوع الف حوزه مقاومت بسیج شهید صفرزاده سپاه شهرستان بوکان.

اردوی تربیتی حلقه های متربیان نوع الف حوزه مقاومت بسیج شهید صفرزاده سپاه شهرستان بوکان.

اردوی تربیتی حلقه های متربیان نوع الف حوزه مقاومت بسیج شهید صفرزاده سپاه شهرستان بوکان در مورخه 96/06/01 در منطقه ساحلی شهرستان با شرکت اعضای حلقات نوع الف و با حضور معاونت تعلیم وتربیت بسیج شهرستان برگزار گردید. ...

اردوی تربیتی حلقه های متربیان نوع الف حوزه مقاومت بسیج حضرت رسول (ص) سپاه شهرستان بوکان. اردوی تربیتی حلقه های متربیان نوع الف حوزه مقاومت بسیج حضرت رسول (ص) سپاه شهرستان بوکان.

اردوی تربیتی حلقه های متربیان نوع الف حوزه مقاومت بسیج حضرت رسول (ص) سپاه شهرستان بوکان.

اردوی تربیتی حلقه های متربیان نوع الف حوزه مقاومت بسیج حضرت رسول(ص)  سپاه شهرستان بوکان در مورخه 96/06/07 در حومه روستای جوانمرد(کانی سپی) با شرکت اعضای حلقات نوع الف و با حضور معاونت تعلیم وتربیت بسیج شهرستان برگزار گردید. ...

اردوی تربیتی حلقه های متربیان نوع الف حوزه مقاومت بسیج امام علی (ع) سپاه شهرستان بوکان. اردوی تربیتی حلقه های متربیان نوع الف حوزه مقاومت بسیج امام علی (ع) سپاه شهرستان بوکان

اردوی تربیتی حلقه های متربیان نوع الف حوزه مقاومت بسیج امام علی (ع) سپاه شهرستان بوکان.

اردوی تربیتی حلقه های متربیان نوع الف حوزه مقاومت بسیج امام علی (ع) سپاه شهرستان بوکان در مورخه 96/06/06 در حومه سد شهید کاظمی با شرکت اعضای حلقات نوع الف و با حضور معاونت تعلیم وتربیت بسیج شهرستان برگزار گردید....

اردوی تربیتی حلقه های متربیان نوع الف حوزه مقاومت بسیج شهید آذین پور سپاه شهرستان بوکان. اردوی تربیتی حلقه های متربیان نوع الف حوزه مقاومت بسیج شهید آذین پور سپاه شهرستان بوکان.

اردوی تربیتی حلقه های متربیان نوع الف حوزه مقاومت بسیج شهید آذین پور سپاه شهرستان بوکان.

اردوی تربیتی حلقه های متربیان نوع الف حوزه مقاومت بسیج شهید آذین پور سپاه شهرستان بوکان در مورخه 96/06/05 در منطقه ساحلی شهرستان با شرکت اعضای حلقات نوع الف و با حضور معاونت تعلیم وتربیت بسیج شهرستان برگزار گردید....

اردوی تربیتی حلقه های متربیان نوع الف حوزه مقاومت بسیج شهید شهریکندی سپاه شهرستان بوکان. اردوی تربیتی حلقه های متربیان نوع الف حوزه مقاومت بسیج شهید شهریکندی سپاه شهرستان بوکان

اردوی تربیتی حلقه های متربیان نوع الف حوزه مقاومت بسیج شهید شهریکندی سپاه شهرستان بوکان.

اردوی تربیتی حلقه های متربیان نوع الف حوزه مقاومت بسیج شهید شهریکندی سپاه شهرستان بوکان در مورخه 96/06/02 در حومه روستا ی شهریکند با شرکت اعضای حلقات نوع الف و با حضور معاونت تعلیم و تربیت بسیج شهرستان برگزار گردید....

اردوی تربیتی حلقه های متربیان نوع الف حوزه مقاومت بسیج خواهران حضرت زینب (س) سپاه شهرستان بوکان

اردوی تربیتی حلقه های متربیان نوع الف حوزه مقاومت بسیج خواهران حضرت زینب (س) سپاه شهرستان بوکان

اردوی تربیتی حلقه های متربیان نوع الف حوزه مقاومت بسیج خواهران حضرت زینب (س) سپاه شهرستان بوکان در مورخه 96/05/30 در پارک شهر سیمینه با شرکت اعضای حلقات نوع الف و با حضور معاونت تعلیم و تربیت بسیج شهرستان برگزار گردید....

اردوی تربیتی حلقه های متربیان نوع الف حوزه مقاومت بسیج خواهران حضرت خدیجه (س) و حضرت آمنه (س) سپاه شهرستان بوکان اردوی تربیتی حلقه های متربیان نوع الف حوزه مقاومت بسیج خواهران حضرت خدیجه (س) و حضرت آمنه (س) سپاه شهرستان بوکان

اردوی تربیتی حلقه های متربیان نوع الف حوزه مقاومت بسیج خواهران حضرت خدیجه (س) و حضرت آمنه (س) سپاه شهرستان بوکان

اردوی تربیتی حلقه های متربیان نوع الف حوزه مقاومت بسیج خواهران حضرت خدیجه (س) و حضرت آمنه (س) سپاه شهرستان بوکان در مورخه 96/05/29 در پارک بانوان منطقه ساحلی شهرستان با شرکت اعضای حلقات نوع الف و با حضور معاونت تعلیم وتربیت...

اردوی تربیتی حلقه های متربیان نوع الف حوزه مقاومت بسیج شهید هندی زاده سپاه شهرستان بوکان

اردوی تربیتی حلقه های متربیان نوع الف حوزه مقاومت بسیج شهید هندی زاده سپاه شهرستان بوکان

اردوی تربیتی حلقه های متربیان نوع الف حوزه مقاومت بسیج شهید هندی زاده سپاه شهرستان بوکان در مورخه 96/05/26 در منطقه ساحلی شهرستان با شرکت اعضای حلقات نوع الف و با حضور معاونت تعلیم وتربیت بسیج شهرستان برگزارگردید. ...

آرشیو